Список предметов
Первичные документы учета основных средств (госбюджет)
45 / 105

Акт прийому-передачі основних засобів


Державний комітет статистики Головного Управління державного Казначейства України своїм наказом N 125/70 від 02.12.97. (зареєстрований в Міністерстві юстиції України 22 грудня 1997 р. за N 612/2416) затвердив типові форми з обліку та списання основних засобів, що належать установам і організаціям, які утримуються за рахунок державного або місцевих бюджетів, та Інструкції з їх складання.


1) Типова форма N ОЗ-1 (бюджет) Акт прийняття-передачі основних засобів

Застосовується для оформлення прийняття-передачі основних засобів і складається на кожний окремий об'єкт основних засобів який надходить шляхом придбання або безоплатної передачі від інших організацій. На об'єкт, що був в експлуатації, робиться запис на суму зносу. Для прийняття об'єктів основних засобів наказом керівника установи створюється комісія, яка складає акт у двох примірниках: один - для установи, яка здає, другий - для установи, яка приймає. Акт затверджується керівником установи. Після оформлення акт разом з технічною документацією, що стосується даного об'єкта, передається в бухгалтерію (централізовану бухгалтерію). Складання загального акта на оформлення прийняття декількох об'єктів основних засобів дозволяється лише при обліку господарського інвентаря, інструменту, обладнання та інших однотипних об'єктів, які мають однакову вартість.

Завантажити бланк форми ОЗ-1

 Акт приема-передачи основных средств

Государственный комитет статистики Главного Управления государственного Казначейства Украины своим приказом N 125/70 от 02.12.97. (зарегистрирован в Минюсте Украины 22 декабря 1997 г. по N 612/2416) утвердил типовые формы по учету и списанию основных средств, которые принадлежат учреждениям и организациям, .которые содержаться за счет государственных или местных бюджетов, и Инструкции по их составлению.


1) Типовая форма ОЗ-1 (бюджет) Акт приема-передачи основных средств

Применяется для оформления приема-передачи основных средств и составляется на каждый отдельный объект основных средств, который поступает путем приобретения или безоплатной передачи другими организациями. На объект, который был в эксплуатации, делается запись на сумму износа. Для принятия объектов основных средств приказом руководителя учреждения создается комиссия, которая составляет акт в двух экземплярах: один — для учреждения, которое сдает, второй — для учреждения, которое принимает. Акт утверждается руководителем организации. После оформления акт вместе с технической документацией, которая касается данного объекта основных средств, передается в бухгалтерию (централизованную бухгалтерию). Составление общего акта по оформлению принятия нескольких объектов основных средств разрешается только при учете хозяйственного инвентаря, инструмента оборудования и других однотипных объектов, которые имеют одинаковую стоимость.

Скачать бланк формы ОЗ-1

2) Типова форма ОЗ-2 (бюджет) Акт прийняття-здання відремонтованих, реконструйованих та модернізованих об'єктів

Застосовується для оформлення прийняття-здання основних засобів після капітального ремонту, реконструкції чи модернізації. Акт складається у двох примірниках і підписується представником установи, уповноваженим на прийняття основних засобів після ремонту, та представником підприємства (організації), яке виконувало їх ремонт, реконструкцію чи модернізацію. В акті вказується кошторисна вартість ремонту, реконструкції, модернізації згідно з затвердженим розрахунком витрат, необхідних для їх здійснення, і фактична вартість закінчених робіт. Перший примірник акта здається в бухгалтерію установи, де робляться відповідні записи в інвентарних картках обліку основних засобів. Другий примірник передають підприємству, яке виконувало ремонт, реконструкцію чи модернізацію. Зміни в характеристиці об'єкта, пов'язані з його ремонтом, реконструкцією чи модернізацією вносяться у відповідний розділ акта та у технічний паспорт об'єкта.

2) Типовая форма ОЗ-2 (бюджет) Акт приема-сдачи отремонтированных, реконструированных и модернизованных объектов

Применяется для оформления приема-сдачи основных средств после капитального ремонта, реконструкции или модернизации. Акт составляется в двух экземплярах и подписывается представителем учреждения, уполномоченным на принятие основных средств после ремонта, и представителем предприятия (организации), которое выполняло их ремонт, реконструкцию или модернизацию. В акте указывается сметная стоимость ремонта, реконструкции, модернизации согласно с утвержденным расчетом расходов, необходимых для их совершения, и фактическая стоимость выполненных работ. Первый экземпляр акта сдается в бухгалтерию учреждения, где производятся соответствующие записи в инвентарных картах учета основных средств. Второй экземпляр передают предприятию, которое выполняло ремонт, реконструкцию или модернизацию. Изменения в характеристике объекта, связанные с его ремонтом, реконструкцией или модернизацией вносятся в соответствующий раздел акта и в технический паспорт объекта..

3) Типова форма ОЗ-3 (бюджет) Акт про списання основних засобів

Застосовується для оформлення вибуття окремих інвентарних об'єктів, предметів основних засобів у разі повної або часткової їх ліквідації. Списання основних засобів здійснюється у відповідності з порядком, встановленим "Типовою інструкцією про порядок списання основних засобів бюджетних установ", затвердженою наказом Головного управління Державного Казначейства України та Міністерства економіки України від 02.12.97 р. N 126/137 та галузевими інструкціями. Акт складається у двох примірниках постійно діючою комісією, призначеною керівником установи, і затверджується у встановленому порядку. Витрати на ліквідацію об'єктів основних засобів, а також вартість матеріальних цінностей, які надійшли від розібрання будівель і споруд, демонтажу обладнання та інших основних засобів, показуються в акті по розділу "Розрахунок результатів списання об'єкта". Перший примірник акта передається в бухгалтерію, другий залишається у матеріально відповідальної особи і є підставою для здачі на склад металобрухту, запчастин та матеріалів, які утворилися в результаті ліквідації.

Завантажити бланк форми ОЗ-3

3) Типовая форма ОЗ-3 (бюджет) Акт на списание основных средств

Применяется для оформления выемки отдельных инвентарных объектов, предметов основных средств в случае полной или частичной ликвидации. Списание основных средств совершается в соответствии с порядком, установленным «Типовой инструкцией о порядке списания основных средств бюджетных учреждений», утвержденной приказом Главного управления Государственного Казначейства Украины и Министерства экономики Украины от 02.12.97 г. № 126/137 и отраслевыми инструкциями. Акт составляется в двух экземплярах постоянно действующей комиссией, назначенной руководителем учреждения, и утверждается в установленном порядке. Расходы на ликвидацию объектов основных средств, а также стоимость материальных ценностей, которые поступили с разбора строений и сооружений, демонтажа оборудования и других основных средств, указываются в акте в разделе «Расчет результатов списания объекта». Первый экземпляр акта передается в бухгалтерию, второй остается у материально ответственного лица и является основанием для сдачи на склад металлолома, запчастей и материалов, которые возникли в результате ликвидации.

Скачать бланк формы ОЗ-3

4) Типова форма ОЗ-4 (бюджет) Акт про списання автотранспортних засобів

Вибуття транспортних засобів внаслідок їх зношення, морального старіння і знищення в результаті аварій, стихійного лиха оформляється актами на списання автотранспортних засобів. Акт про списання складається членами постійно діючої комісії у двох примірниках, один з яких передається в бухгалтерію, а другий залишається у матеріально відповідальної особи. В акті вказують найменування транспортного засобу, який підлягає списанню, причини списання, первісну вартість, строк служби, кількість капітальних ремонтів та їх суму, пов'язані з його ліквідацією (демонтаж об'єкта та розібрання), витрати та отримані матеріальні цінності. Якщо внаслідок ліквідації об'єкта виникли витрати або надійшли матеріальні цінності, вони відображаються в розділі акта "Розрахунок результатів списання автомобіля, причепа, напівпричепа".

Завантажити бланк форми ОЗ-4

4) Типовая форма ОЗ-4 (бюджет) Акт на списание автотранспортных средств

Вывод транспортных средств вследствие их износа, морального старения и уничтожения в результате аварий стихийного бедствия оформляется актами на списание автотранспортных средств. Акт на списание составляется членами постоянно действующей комиссии в двух экземплярах, один из которых передается в бухгалтерию, а второй — остается у материально ответственного лица. В акте указываются наименование транспортного средства, который подлежит списанию, причины списания, первичная стоимость, срок службы, количество капитальных ремонтов и их сумма, связанные с его ликвидацией (демонтаж объекта или его разборка) расходы и полученные материальные ценности. Если вследствие ликвидации объекта возникли расходы или поступили материальные ценности, они отображаются в разделе акта «Расчет результатов списания автомобиля, прицепа, полуприцепа».

Скачать бланк формы ОЗ-4

5) Типова форма ОЗ-5 (бюджет) Акт про списання з балансу бюджетних установ і організацій вилученої з бібліотеки літератури

Акт складається у двох примірниках на підставі опису та загальних списків книг, що підлягають виключенню із бібліотек. Опис робиться під час чергового перегляду книжкових фондів і виявлення застарілих видань. Окремо опис складається на зношену літературу (порвані книги, загублені сторінки, які не підлягають відновленню). Перший примірник акта разом з описом здається в бухгалтерію, а другий залишається у матеріально відповідальної особи. Списання літератури з балансу установи проводиться і оформляється на підставі затвердженого розпорядником кредитів акта і квитанції про здачу її в макулатуру.

5) Типовая форма ОЗ-5 (бюджет) Акт на списание с баланса бюджетных учреждений и организаций изъятой из библиотеки литературы

Акт составляется в двух экземплярах на основании описи и общих списков книг, которые подлежат изъятию из библиотек. Опись делается во время очередного пересмотра книжных фондов и выявления застарелых изданий. Отдельно делается опись на изношенную литературу (порванные книги, потерянные страницы, которые не подлежат восстановлению). Первый экземпляр акта вместе с описью сдается в бухгалтерию, а второй остается у материально ответственного лица. Списание литературы с баланса учреждения проводится и оформляется на основании утвержденного распорядителем кредитов акта и квитанции о сдаче ее в макулатуру.

6) Типова форма ОЗ-6 (бюджет) Інвентарна картка обліку основних засобів в бюджетних установах

Застосовується для обліку будинків, споруд, передавальних пристроїв, робочих силових машин і обладнання, автоматизованих ліній, транспортних засобів, вимірювальних приладів і регулюючих пристроїв, лабораторного обладнання, виробничого і господарського інвентаря та інших об'єктів основних засобів. Інвентарна картка відкривається в бухгалтерії на кожний об'єкт, заповнюється на підставі акта прийняття-передачі основних засобів (типова форма N ОЗ-1 (бюджет)), накладних, технічної та іншої супровідної його документації. У картці подається коротка індивідуальна характеристика об'єкта. Записи в картку про роботи, проведені по добудові, дообладнанню, реконструкції, модернізації і капітальному ремонту існуючого об'єкта вносяться на підставі акта прийняття-передачі відремонтованих, реконструйованих і модернізованих об'єктів (типова форма N ОЗ-2 (бюджет)). У короткій індивідуальній характеристиці об'єкта, який обліковується на даній інвентарній картці, повинні бути названі два-три найбільш важливі для нього якісні показники, що не дублюють показників супроводжуючої його технічної документації. При переміщенні основних засобів всередині установи проводиться запис на зворотній стороні картки. У разі неможливості внести в дану інвентарну картку всі якісні і кількісні зміни характеристики об'єкта, що сталися внаслідок його реконструкції чи модернізації, її доповнюють новою. Стару інвентарну картку зберігають як довідковий документ (в ній робиться відмітка про відкриття нової картки).

Завантажити бланк типової форми ОЗ-6 >>

6) Типовая форма ОЗ-6 (бюджет) Инвентарная карта учета основных средств в бюджетных учреждениях

Применяется для учета домов, сооружений, передаточных устройств, рабочих силовых машин и оборудования, автоматизированных линий, транспортных средств, измерительных приборов и регулирующих приборов, лабораторного оборудования, производственного и хозяйственного инвентаря и иных объектов основных средств. Инвентарная карта открывается в бухгалтерии на каждый объект заполняется на основании акта приема-передачи основных средств (типовая форма №03-1 (бюджет)), накладных, технической и иной сопроводительной документации. В карте предоставляется короткая индивидуальная характеристика объекта. Записи в карту про работы, проведенные на достройке, дооборудовании, реконструкции, модернизации и капитальном ремонте существующих объектов вносятся на основании акта приема-передачи отремонтированных, реконструированных и модернизованных объектов (типовая форма № 03-2(бюджет)). В короткой индивидуальной характеристике объекта, который учитывается в данной инвентарной карте, должны быть названы два-три наиболее важных для него качественных показателя, которые не дублируют показателей сопроводительной его технической документации. При перемещении основных средств внутри учреждения проводится запись на оборотной стороне карты. В случае невозможности внесения в данную карту всех количественных и качественных показателей характеристики объекта, которые случились вследствие его реконструкции или модернизации, ее дополняют новой. Старую инвентарную карту сохраняют как справочный документ (в ней делается отметка об открытии новой карты).

Скачать бланк типовой формы ОЗ-6 >>

7) Типова форма ОЗ-8 (бюджет) Інвентарна картка обліку основних засобів в бюджетних установах (для тварин і багаторічних насаджень)

Застосовується для індивідуального обліку робочої, продуктивної і племінної худоби, а також для обліку багаторічних насаджень і капітальних витрат на поліпшення земель (без споруд). Інвентарна картка ведеться бухгалтерією в одному примірнику. Коротка індивідуальна характеристика тварин обмежується зазначенням даних про їх вік, масть, кличку, основну прикмету, тавро, породу, вказаних в зоотехнічній документації. Характеристика багаторічних насаджень дається за кількістю висаджених одиниць і розміром займаної ними площі.

7) Типовая форма ОЗ-8 (бюджет) Инвентарная карта учета основных средств в бюджетных учреждениях (для животных и многолетних насаждений)

Применяется для индивидуального учета рабочего, продуктивного и племенного скота, также для учета многолетних насаждений и капитальных расходов на улучшение земель (без сооружений). Инвентарная карта ведется бухгалтерией в одном экземпляре. Короткая индивидуальная характеристика животных ограничивается указанием данных о их возрасте, масти, кличке, основных приметах, тавро, породы, указанных в зоотехнической документации. Характеристика многолетних насаждений дается за количеством высаженных единиц и размером занятой ими площади.

8) Типова форма ОЗ-9 (бюджет) Інвентарна картка групового обліку основних засобів в бюджетних установах

Застосовується для групового обліку однотипних об'єктів основних засобів, які мають одне і те ж призначення, однакову технічну характеристику і вартість. Картки ведуться за матеріально відповідальними особами. У картках групового обліку основних засобів слід враховувати однотипні інструменти, столовий і кухонний інвентар, бібліотечні фонди, сценічно-постановочні засоби. Записи в цих картках проводяться окремо на кожний предмет, із зазначенням його інвентарного номера та суми вартості. Масовий інвентар (парти, інструмент та інші предмети) можна записувати загальними сумами, вказуючи кількість одиниць та їх інвентарні номери. Для сценічно-постановочних засобів картки відкриваються на матеріально відповідальних осіб і ведуться по предметах одного найменування, близьких за розмірами, якістю матеріалу і ціною. Записи в картках здійснюються в кількісному і сумарному вираженні. Для обліку бібліотечних фондів відкривається одна картка. Облік провадиться тільки в вартісному вираженні загальною сумою.

8) Типовая форма ОЗ-9 (бюджет) Инвентарная карта группового учета основных средств в бюджетных учреждениях

Применяется для группового учета однотипных объектов основных средств, которые имеют одно и то же назначение, одинаковую техническую характеристику и стоимость. Карточки ведутся по материально ответственным лицам. В карточках группового учета основных средств следует учитывать однотипные инструменты, столовый и кухонный инвентарь, библиотечный фонд, сценично-постановочные средства. Запись в этих карточках проводится отдельно на каждый предмет, с указанием его инвентарного номера и суммы стоимости. Массовый инвентарь (парты, инструмент, и иные предметы) можно списывать общими суммами, указывая количество единиц и их инвентарные номера. Для сценично-постановочных средств карточки открываются на материально ответственных лиц и ведутся по предметам одного наименования, близких по размерам, качеством материала и ценой. Запись в карточках осуществляется в количественном и суммарном выражении. Для библиотечных фондов открывается одна карта. Учет осуществляется только в денежном выражении общей суммой.

9) Типова форма ОЗ-10 (бюджет) Опис інвентарних карток з обліку основних засобів

Застосовується для реєстрації інвентарних карток, які відкриваються при здійсненні аналітичного обліку основних засобів. Опис складають в одному примірнику в бухгалтерії з метою контролю за зберіганням інвентарних карток. Записи ведуться в розрізі класифікаційних груп основних засобів.

9) Типовая форма ОЗ-10 (бюджет) Опись инвентарных карточек по учету основных средств

Применяется для регистрации инвентарных карточек, которые открываются при осуществлении аналитического учета основных средств. Опись составляют в одном экземпляре в бухгалтерии с целью контроля за сохранением инвентарных карточек. Записи ведутся в разрезе классификационных групп основных средств.

10) Типова форма ОЗ-11 (бюджет) Інвентарний список основних засобів

Застосовується в місцезнаходженнях (експлуатації) об'єктів основних засобів для пооб'єктного обліку за матеріально відповідальними особами. Дані пооб'єктного обліку основних засобів за їх місцезнаходженнями (експлуатації) повинні бути тотожні записам в інвентарних картках обліку основних засобів, які ведуться в бухгалтерії.

10) Типовая форма ОЗ-11 (бюджет) Инвентарный список основных средств

Применяется по местонахождению (эксплуатации) объектов основных средств для пообъектного учета за материально ответственными лицами. Данные пообъектного учета основных средств по их местонахождению (эксплуатации) должны быть тождественны записям в инвентарных книгах учета основных средств, которые ведутся в бухгалтерии.

11) Типова форма ОЗ-12 (бюджет) Відомість нарахування зносу на основні засоби

Застосовується для обрахування суми зносу основних засобів за повний календарний рік (незалежно від того, у якому місяці звітного року вони придбані або зруйновані) відповідно до норм зносу, встановлених в процентах до балансової вартості кожної з груп основних засобів. Сума нарахованого зносу не може перевищувати 100% вартості основних засобів. На загальну суму нарахованого зносу (сума колонки 8) складається меморіальний ордер, дані якого заносяться в книгу "Журнал-головна".

11) Типовая форма ОЗ-12 (бюджет) Ведомость начисления износа на основные средства

Применяется для начисления суммы износа основных средств за полный календарный год (независимо от того, в каком месяце отчетного года они приобретены или разрушены) соответственно к нормам сноса, установленных в процентах к балансовой стоимости каждой из групп основных средств. Сумма начисленного износа не может превышать 100% стоимости основных средств. На общую сумму начисленного износа (сумма колонки 8) составляется мемориальный ордер, данные которого заносятся в книгу «Журнал-главная».

0  


 Учет основных средств (часть 6) | Описание курса | Приобретение основных средств